CÔNG KHAI THÔNG TIN TIẾP NHẬN, XÁC MINH, XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Nội dung:
Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua đường dây nóng tháng 7 năm 2022
XEM TOÀN VĂN
   Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua đường dây nóng tháng 7 năm 2022
   Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua đường dây nóng tháng 5 năm 2020
   Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sịnh học thông qua đường dây nóng tháng 3 năm 2020
   Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua đường dây nóng tháng 01 năm 2020 (Văn bản số 277/BC-STNMT ngày 05/02/2020)
   Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2018
   Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua đường dây nóng tháng 3 năm 2019
   Báo cáo kết quả tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua đường dây nóng tháng 1 năm 2019
   Công khai thông tin tiếp nhận, xác minh, xử lý ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng tỉnh Quảng Trị tháng 6 năm 2018
   Báo cáo tình hình xâm nhập mặn đợt 2 tháng 6 năm 2018
   Công khai thông tin tiếp nhận, xác minh, xử lý ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng tỉnh Quảng Trị tháng 5 năm 2018