CÔNG TÁC CÁN BỘ

Nội dung:
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị năm 2022
XEM TOÀN VĂN
   Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị năm 2022
   Thông báo số 47/TB-SNV về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường
   Thông báo số 31/TB-SNV về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
   Thông báo số 11/TB-SNV về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường
   Thông báo số 2343/TB-STNMT về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh: Phó Chi cục trưởng và Trưởng, Phó các phòng của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn giai đoạn 2020-2025
   Thông báo số 41/TB-SNV về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường
   Thông báo số 2174/TB-STNMT về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh: Phó Giám đốc, Trưởng, Phó các tổ chức bên trong của Văn phòng Đăng ký đất đai giai đoạn 2020-2025
   Thông báo số 2179/TB-STNMT về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn thuộc Sở giai đoạn 2020-2025
   Thông báo số 58/TB-SNV về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
   Thông báo số 2345/TB-STNMT về kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh: Phó Giám đốc và Trưởng, Phó các tổ chức bên trong của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020-2025