VĂN BẢN DỰ THẢO

Nội dung:
Dự thảo - BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT XÁC ĐỊNH KHU VỰC BIỂNĐỂ NHẬN CHÌM CHẤT ĐỔ THẢI, NẠO VÉT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
XEM TOÀN VĂN
   Dự thảo - BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT XÁC ĐỊNH KHU VỰC BIỂNĐỂ NHẬN CHÌM CHẤT ĐỔ THẢI, NẠO VÉT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
   Lấy ý kiến dự thảo Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ: Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Quảng Trị
   Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị
   Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
   Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2030
   Về việc lấy ý kiến đề cương dự án "Điều tra khảo sát ngập lụt, xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ"
   Về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia "Công trình quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 5 mốc giới và hành lang kỹ thuật công trình khí tương thủy văn"
   Về việc đăng tải nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý dự thảo "Xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị"
   Lấy ý kiến góp ý Đề cương Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
   Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất